Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Wyszukiwarka dokumentów

5 sierpnia 2011 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Wójt Gminy Gaszowice ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej grunt rolny składającej się z działki nr 3610/477 o pow. 2,4358 ha cena wywoław


 
O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U

Wójt Gminy Gaszowice

ogłasza trzeci  przetarg ustny nieograniczony

 

 na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej grunt rolny składającej się z działki nr 3610/477 o pow. 2,4358 ha cena wywoławcza 117.162,00 zł wadium 10.000,00 zł

 

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nie podlega podatkowi VAT.

 

W/w nieruchomość gruntowa jest niezabudowana i stanowi własność Gminy Gaszowice składająca się z działki nr 3610/477 położona jest w miejscowości Czernica przy ul. Dębowej obręb Czernica k.m.1 dod. 4, rejestr ewidencji gruntów 870, a zapisana w księdze wieczystej 113641  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rybniku Wydział Ksiąg Wieczystych. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Gaszowice przedmiotowa nieruchomość częściowo położona jest w terenie rolniczego wykorzystania o symbolu planu A-RP, oraz częściowo położona jest w terenie zieleni ekologicznej o symbolu planu A-ZE. Kształt nieruchomości w rzucie poziomym regularny, ukształtowanie pionowe terenu w zasadzie płaskie i lekko nachylone w południowej jej części. Nieruchomość położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej. Tren był użytkowany rolniczo. Dojazd do nieruchomości drogą ul. Dębową. Niniejsza nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń ani zobowiązań. Pierwszy przetarg został zorganizowany w dniu 28.03.2011r. a drugi 20.06.2011r.

Przetarg odbędzie się w dniu  09.09.2011 r. o godz.10,00 w Urzędzie Gminy Gaszowice /pok. nr 21/. Osoby zainteresowane kupnem winny dokonać wpłaty wadium w formie gotówkowej do dnia 05.09.2011 r. na konto Urzędu Gminy Gaszowice Bank Spółdzielczy w Rybniku 70 8455 0000 2001 0011 1100 0002. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpłaty wadium na rachunek Urzędu Gminy Gaszowice. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.  

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Wójta Gminy Gaszowice, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Uczestnicy przetargu obowiązani są przedstawić komisji przetargowej:

- dokument stwierdzający tożsamość, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna,

- aktualny odpis z właściwego rejestru spółki i akt założycielski, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba prawna. Spółki prawa handlowego winny dodatkowo przedłożyć aktualną listę wspólników.

- dowód wniesienia wadium,

Pełnomocnicy przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo.

Oględzin nieruchomości w obecności pracownika Referatu Gospodarki Gruntami i Spraw Rolnych można dokonać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Gaszowice ul. Rydułtowska 2 pok. nr 04 lub telefonicznie  tel. (0-32) 432-71-51. Wójt Gminy Gaszowice może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.


Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Gaszowice

Logowanie