Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Wyszukiwarka dokumentów

9 października 2014 09:55 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Rejestry i archiwa

Rejestry, ewidencje oraz archiwa prowadzone przez Szkołę Podstawową im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Czernicy
1. Akta osobowe pracowników
2. Ewidencja czasu pracy pracowników
3. Rejestr wniosków, zaświadczeń i aktów nadania stopni awansu zawodowego nauczycieli
4. Realizacja obowiązku szkolnego i przedszkolnego, informacje o stanie i zmianach w ewidencji dzieci
5. Księga uczniów
6. Księga ewidencji dzieci
7. Arkusze ocen
8. Rejestr otrzymanych i wydanych druków kart rowerowych
9. Rejestr wydanych legitymacji szkolnych
10. Rejestr zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli
11. Profilaktyka zapobiegawcza i badania okresowe
12. Dokumentacja zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
13. Samokształcenie i dokształcanie nauczycieli
14. Rejestr umów związanych z wynajmem hali widowiskowo-sportowej i sal lekcyjnych
15. Dokumentacja związana z realizacją programu „Szklanka mleka”
16. Dokumentacja związane z realizacją programu programu „Owoce w szkole”
17. Sprawozdania dotyczące stanu zdrowia uczniów i warunków nauczania
18. Turystyka , wycieczki, półkolonie, „Zielone szkoły”
19. Rejestr spraw socjalno-bytowych
20. Dokumenty związane z realizacją programu „Wyprawka szkolna”
21. Rejestr zamówień publicznych – olej opałowy
22. Opracowania i materiały dotyczące projektu budżetu
23. Dokumentacje służące sporządzaniu list płac, karty wynagrodzeń
24. Ewidencja delegacji służbowych
25. Plany i wykorzystanie urlopów wypoczynkowych pracowników
26. Przeglądy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
27. Księgi inwentarzowe
28. Inwentaryzacja jednostki
29. Książka obiektu budowlanego
30. Eksploatacja urządzeń techniczno-instalacyjnych
31. Kontrole zewnętrzne własnej jednostki – obiekt budowlany
32. Rejestr protokołów Rady Pedagogicznej
33. Zarządzenia dyrektora Szkoły Podstawowej
34. Dokumenty związane z żywieniem dzieci i poborem odpłatności
35. Dokumentacja dotycząca ochrony danych osobowych
36. Szkolny rejestr rozrachunku świadectw
37. Księga absolwentów
38. Dokumentacja związana z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej
39. Wypadki uczniowskie, analiza wypadkowości
40. Ubezpieczenie uczniów
41. Dokumentacja sprawdzianów zewnętrznych i konkursów przedmiotowych
42. Dokumentacja związana z uzyskiwaniem stopnia awansu zawodowego
43. Sprawozdania GUS, SIO
44. Dokumentacja związana ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego
45. Dokumentacja związana z realizacja projektów z EFS
46. Organizacja pracy szkoły

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Gaszowice

Logowanie