Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Wyszukiwarka dokumentów

23 września 2020 14:50 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Urząd Gminy Gaszowice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://gaszowice.pl i https://bip.gaszowice.pl/

Data publikacji strony internetowej: 30.06.2003r.

Data ostatniej aktualizacji: 1.10.2012r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

w przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z urzędem Gminy Gaszowice, e mail: informatyk@gaszowice.pl lub dzwoniąc na nr telefonu 32 4327164. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa rzecznika www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Urząd Gminy Gaszowice ul. Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice

W budynku nie ma możliwości zamontowania windy.

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Przy wejściu głównym znajduje się przycisk umożliwiający wezwanie obsługi Kancelarii Urzędu Gminy w celu udzielenia pomocy osobie z niepełnosprawnościami. Drugie wejście prowadzi bezpośrednio do Referatu Ochrony środowiska i Rozwoju Gminy, w którym znajdują się stanowisko ds. gospodarki gruntami i spraw rolnych oraz stanowisko ds. obsługi podmiotów gospodarczych.

W budynku mieszczą się wszystkie komórki organizacyjne Urzędu Gminy. Budynek jest ogólnie dostępny w godzinach urzędowania.

Korytarze i schody znajdujące się w budynku są ogólnodostępne. Do budynku Urzędu Gminy Gaszowice może wejść osoba z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Korytarze w budynku są bezkolizyjne, nie posiadają progów.

Aplikacje mobilne:

ECO HARMONOGRAM.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Gaszowice

Logowanie