Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Wyszukiwarka dokumentów

12 sierpnia 2011 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Wójt Gminy Gaszowice ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej składające się z działki nr 3491/230 o powierzchni 851 m2 położonej w miejscowości Czerni


 

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

Wójt Gminy Gaszowice

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony


na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej składające się z działki nr 3491/230 o powierzchni 851 m2 położonej w miejscowości Czernica przy ul. Powstańców obręb Czernica k.m.1, rejestr ewidencji gruntów 3, a zapisanej w księdze wieczystej KW GL1Y/00113658/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rybniku Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza netto nieruchomości wynosi 45.648,00 zł, wadium 3.500,00 zł.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Gaszowice w/w działka położona jest w terenie jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej – przeznaczenie pod zabudowę bez jednoznacznego podziału na działki o symbolu planu MN2. Kształt działki regularny, zbliżony do trapezu, ukształtowanie pionowe terenu lekko nachylone o łagodnym skłonie i wschodniej wystawie. Dojazd do nieruchomości od ul. Powstańców drogą gminną. Przydatność do zabudowy bardzo dobra. Sieć elektryczna i wodociągowa znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie działki, natomiast teletechniczna przy ul. Powstańców, do której istnieje możliwość podłączenia. Brak kanalizacji. Wymieniona nieruchomość wymaga uzyskania od nabywcy decyzji na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej. Niniejsza nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń ani zobowiązań. Pierwszy przetarg został przeprowadzony w dniu 27.06.2011r. Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług stawką w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 września 2011 r. o godz. 10,00 w Urzędzie Gminy Gaszowice /pok. nr 21/. Osoby zainteresowane kupnem winny dokonać wpłaty wadium w formie gotówkowej do dnia 12 września 2011 r. na konto Urzędu Gminy Gaszowice Bank Spółdzielczy w Rybniku 70 8455 0000 2001 0011 1100 0002. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpłaty wadium na rachunek Urzędu Gminy Gaszowice. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Wójta Gminy Gaszowice, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Uczestnicy przetargu obowiązani są przedstawić komisji przetargowej:

- dokument stwierdzający tożsamość, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna,

- aktualny odpis z właściwego rejestru spółki i akt założycielski, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba prawna. Spółki prawa handlowego winny dodatkowo przedłożyć aktualną listę wspólników.

- dowód wniesienia wadium,

Pełnomocnicy przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo.

Oględzin nieruchomości w obecności pracownika Referatu Gospodarki Gruntami i Spraw Rolnych można dokonać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Gaszowice ul. Rydułtowska 2 pok. nr 04 lub telefonicznie tel. (0-32) 432-71-51. Wójt Gminy Gaszowice może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.


Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Gaszowice

Logowanie