Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Wyszukiwarka dokumentów

23 lipca 2010 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Wójt Gminy Gaszowice ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych niezabudowanych


 

Gaszowice dnia 19.07.2010

 

 

O G  Ł O S Z E N  I  E   O   P R Z E T A R G U

 

Wójt Gminy Gaszowice

ogłasza pierwszy  przetarg ustny nieograniczony

 

               na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych niezabudowanych:

Lp 

Nr. ewidencyjny nieruchomości

Pow.

m2

Nr księgi wieczystej

Położenie

Rodzaj

zbycia

Cena netto

nieruchomości

zł.

 

Wadium

zł.

1

3479/230

812

113.658

Czernica

sprzedaż

34.445,00

2.500,00

2

3480/230

819

113.658

Czernica

sprzedaż

34.742,00

2.500,00

3

3481/230

822

113.658

Czernica

sprzedaż

34.869,00

2.500,00

4

3482/230

825

113.658

Czernica

sprzedaż

34.997,00

2.500,00

 

Sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług stawką w wysokości  22%.

 

Nieruchomości są niezabudowane położone w miejscowości Czernica przy ul. Powstańców obręb Czernica k.m.1, rejestr ewidencji gruntów 3, a zapisane w księdze wieczystej KW  113.658  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rybniku Wydział Ksiąg Wieczystych. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Gaszowice w/w działki położone są w terenie jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej – przeznaczenie pod  zabudowę bez jednoznacznego podziału na działki o symbolu planu MN2. Ukształtowanie terenu płaskie i lekko nachylone o łagodnym skłonie i wschodniej wystawie. Dojazd do nieruchomości od ul. Powstańców drogą gminną. Kształt nieruchomości regularny, zbliżony do prostokątnego. Przydatność do zabudowy bardzo dobra. Sieć elektryczna, teletechniczna i wodociągowa znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie przy ul. Powstańców, do której istnieje możliwość podłączenia. Brak kanalizacji. Wymienione nieruchomości wymagają uzyskania od nabywcy decyzji na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej. Niniejsze nieruchomości nie są przedmiotem obciążeń ani zobowiązań.

Przetarg odbędzie się w dniu  30 sierpnia 2010 r. r. o godz.10,00 w Urzędzie Gminy Gaszowice /pok. nr 21/ według kolejności nieruchomości wymienionych  w ogłoszeniu  o przetargu od 1-4. Osoby zainteresowane kupnem winny dokonać wpłaty wadium w formie gotówkowej do dnia 25 sierpnia 2010 r. na konto Urzędu Gminy Gaszowice Bank Spółdzielczy w Rybniku 70 8455 0000 2001 0011 1100 0002. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpłaty wadium na rachunek Urzędu Gminy Gaszowice. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.  

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Wójta Gminy Gaszowice, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Uczestnicy przetargu obowiązani są przedstawić komisji przetargowej:

- dokument stwierdzający tożsamość, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna,

- aktualny odpis z właściwego rejestru spółki i akt założycielski, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba prawna. Spółki  prawa handlowego winny dodatkowo przedłożyć aktualną listę wspólników.

- dowód wniesienia wadium,

Pełnomocnicy przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo.

Oględzin nieruchomości w obecności pracownika Referatu Gospodarki Gruntami i Spraw Rolnych można dokonać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Gaszowice ul. Rydułtowska 2 pok. nr 02  lub telefonicznie  tel. 32  432-71-51. Wójt Gminy Gaszowice może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.


Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Gaszowice

Logowanie