Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Wyszukiwarka dokumentów

26 listopada 2010 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Wójt Gminy Gaszowice ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działki nr 3479/230 o pow. 812 m2 położona w miejscowości Czernica


 

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

Wójt Gminy Gaszowice

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony


na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działki nr 3479/230 o pow. 812 m2 położona w miejscowości Czernica przy ul. Powstańców obręb Czernica k.m.1, rejestr ewidencji gruntów 3, a zapisana w księdze wieczystej KW 113.658 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rybniku Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza netto nieruchomości wynosi 34.445,00 zł, wadium 2.500,00 zł.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Gaszowice w/w działka położona jest w terenie jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej – przeznaczenie pod zabudowę bez jednoznacznego podziału na działki o symbolu planu MN2. Ukształtowanie terenu płaskie i lekko nachylone o łagodnym skłonie i wschodniej wystawie. Dojazd do nieruchomości od ul. Powstańców drogą gminną. Kształt nieruchomości regularny, zbliżony do prostokątnego. Przydatność do zabudowy bardzo dobra. Sieć elektryczna i teletechniczna znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie przy ul. Powstańców, natomiast sieć wodociągowa znajduje się przy działce, do których istnieje możliwość podłączenia. Brak kanalizacji. Wymieniona nieruchomość wymaga uzyskania od nabywcy decyzji na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej. Niniejsza nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń ani zobowiązań.

Sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług stawką w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 07 stycznia 2011 r. r. o godz.10,00 w Urzędzie Gminy Gaszowice /pok. nr 21/. Osoby zainteresowane kupnem winny dokonać wpłaty wadium w formie gotówkowej do dnia 31 grudnia 2010 r. na konto Urzędu Gminy Gaszowice Bank Spółdzielczy w Rybniku 70 8455 0000 2001 0011 1100 0002. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpłaty wadium na rachunek Urzędu Gminy Gaszowice. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Wójta Gminy Gaszowice, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Uczestnicy przetargu obowiązani są przedstawić komisji przetargowej:

- dokument stwierdzający tożsamość, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna,

- aktualny odpis z właściwego rejestru spółki i akt założycielski, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba prawna. Spółki prawa handlowego winny dodatkowo przedłożyć aktualną listę wspólników.

- dowód wniesienia wadium,

Pełnomocnicy przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo.

Oględzin nieruchomości w obecności pracownika Referatu Gospodarki Gruntami i Spraw Rolnych można dokonać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Gaszowice ul. Rydułtowska 2 pok. nr 02 lub telefonicznie tel. 32 432-71-51. Wójt Gminy Gaszowice może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.


Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Gaszowice

Logowanie