Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Wyszukiwarka dokumentów

19 września 2013 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Trzeci ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości


 

O G  Ł O S Z E N  I  E   O   P R Z E T A R G U

Wójt Gminy Gaszowice

ogłasza trzeci  przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych składających się z działki nr 1797/358;  1798/358;  1799/358położonych w miejscowości Gaszowice przy ul. Wiejskiej (boczna) obręb Gaszowice k.m.2, rejestr ewidencji gruntów 1020, a zapisanych w księdze wieczystej KW GL1Y/00113636/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rybniku Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza netto nieruchomości wynosi:

1. działka nr 1797/358 o pow. 0,0818 ha cena wywoławcza 39.400,00 zł wadium 4.000,00 zł

2. działka nr 1798/358 o pow. 0,0816 ha cena wywoławcza 39.300,00 zł wadium 4.000,00 zł 3.działka nr 1799/358 o pow. 0,0817 ha cena wywoławcza 39.400,00 zł wadium 4.000,00 zł

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Gaszowice w/w nieruchomości położone są w terenie zabudowy jednorodzinnej i usługowej o symbolu planu D-MN/U. Kształt działki w rzucie poziomym prostokątny, ukształtowanie pionowe terenu lekko nachylone o łagodnym skłonie i południowo-zachodniej wystawie.  Przydatność do zabudowy dobra. Dojazd do nieruchomości drogą gminną. W ciągu ul. Wiejskiej znajdują się  podstawowe media infrastruktury technicznej tj. sieć elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, teletechniczna. Natomiast w bliskim sąsiedztwie działek znajduje się aktualnie  jedynie sieć energetyczna. Wymienione nieruchomości wymagają uzyskania od nabywcy decyzji na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej. Niniejsze nieruchomości nie są  przedmiotem obciążeń ani zobowiązań. Pierwszy przetarg został zorganizowany w dniu      20 maja 2013 r, a drugi 5 sierpnia 2013 r. Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług stawką w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 października 2013 r. o godz. 10,00 w Urzędzie Gminy Gaszowice /pok. nr 21/. Osoby zainteresowane kupnem winny dokonać wpłaty wadium w formie gotówkowej do dnia 23 października 2013 r. na konto Urzędu Gminy Gaszowice Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju 02 8470 0001 2040 0051 5025 0003. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpłaty wadium na rachunek Urzędu Gminy Gaszowice. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Wójta Gminy Gaszowice, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Uczestnicy przetargu obowiązani są przedstawić komisji przetargowej:

- dokument stwierdzający tożsamość, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna,

- aktualny odpis z właściwego rejestru spółki i akt założycielski, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba prawna. Spółki prawa handlowego winny dodatkowo przedłożyć aktualną listę wspólników.

Pełnomocnicy przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo.

Oględzin nieruchomości w obecności pracownika Referatu Gospodarki Gruntami i Spraw Rolnych można dokonać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Gaszowice ul. Rydułtowska 2 pok. nr 04 lub telefonicznie  tel. (0-32) 432-71-51. Wójt Gminy Gaszowice może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.


Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Gaszowice

Logowanie