Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Wyszukiwarka dokumentów

11 lutego 2014 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Plan pracy Rady Gminy Gaszowice na rok 2014


 
Plan pracy Rady Gminy Gaszowice na rok 2014

L.p. 

Temat 

Termin 
realizacji 

Odpowiedzialny za przygotowanie 
materiałów 

1. 

1. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania

    Problemów Alkoholowych za rok 2013, kierunki działań na rok 2014.
2. Plany inwestycyjne na 2014 rok.

3. Stan zaawansowania prac nad nowym Planem Zagospodarowania

    Przestrzennego Gminy. Analiza wniosków mieszkańców. Możliwości

    przekształcenia terenów na cele inwestycyjne, a rozwój Gminy

   w przyszłości.

4. Plan imprez w gminie Gaszowice w roku 2014. 
5. Bieżące podejmowanie uchwał i rozpatrywanie spraw. 

STYCZEŃ 

Przewodniczący GKRPA 

Wójt

Wójt 

 

 

Sekretarz Gminy 

 


2. 

1. Sprawozdanie z wykonania inwestycji i remontów gminnych

    w roku 2013.
2. Sprawozdanie z działalności jednostek organizacyjnych Gminy za

    rok 2013.
3. Bieżące podejmowanie uchwał i rozpatrywanie spraw.
LUTY 

Wójt, Kierownik Referatu Gospodarki Publicznej,
 Inwestycji, Zamówień Publicznych
Wójt, Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy 

3. 

1. Informacja o wykorzystaniu środków finansowych udzielonych

    w formie dotacji dla organizacji pozarządowych działających

    na terenie gminy Gaszowice za rok 2013.

2. Informacja o przeprowadzonych konkursach na zadania realizowane

    przez organizacje pozarządowe na terenie gminy Gaszowice

    w roku 2014.   
3.
Działalność organizacji pozarządowych na terenie gminy.


4. Bieżące podejmowanie uchwał i rozpatrywanie spraw. 

 

 

MARZEC 

Wójt 


Wójt

 

 

Członkowie organizacji pozarządowych z terenu gminy. 


4. 

1. Informacja o stanie dróg po sezonie zimowym oraz bezpieczeństwie
    na drogach.
2. Analiza problemów związanych z porządkiem publicznym i ochroną

    przeciwpożarową na terenie gminy.

3. Informacja w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie

    Gminy Gaszowice.

4. Bieżące podejmowanie uchwał i rozpatrywanie spraw.


KWIECIEŃ 

Wójt, Kierownik Referatu Gospodarki Publicznej,
 Inwestycji, Zamówień Publicznych,
Komendant Komisariatu Policji, Komendant OSP, Komendant Straży Miejskiej 
Wójt, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy 

 5. 

1. Wykonanie budżetu za rok 2013.

2. Absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2013. 

3. Informacja o stanie zdrowia mieszkańców gminy oraz

    funkcjonowaniu ośrodków zdrowia na terenie gminy.

4. Bieżące podejmowanie uchwał i rozpatrywanie spraw.MAJ 

Wójt, Skarbnik 

Dyrektorzy placówek (ośrodków) oraz pielęgniarki szkolne
6. 

1. Informacja na temat planowanego wypoczynku letniego dzieci

    i młodzieży z terenu gminy.

2. Działalność świetlicy profilaktyczno-integracyjnej w gminie.
3. Efekty wdrożenia projektu E-administracja – udogodnienia dla

    Urzędu Gminy i mieszkańców.

4. Funkcjonowanie boiska „Orlik 2012” oraz klubów sportowych na

    terenie Gminy.

5. Bieżące podejmowanie uchwał i rozpatrywanie spraw.

CZERWIEC 

Wójt, Kierownik GZOSiP 

Stowarzyszenie Sumina
Sekretarz Gminy


Wójt, Prezesi klubów sportowych

7. 

Przerwa wakacyjna 

LIPIEC 

 8. 

1. Informacja o stanie bezrobocia w gminie.

2. Informacja o stanie technicznym i przygotowaniu placówek

    oświatowych do nowego roku szkolnego 2014/2015.

3. Informacja na temat podmiotów gospodarczych działających

    na terenie gminy.

4. Bieżące podejmowanie uchwał i rozpatrywanie spraw.SIERPIEŃ 

Wójt, Kierownik OPS 
Wójt, Kierownik GZOSiP 

 

Wójt, Sekretarz Gminy, Przedstawiciele pracodawców 9. 

1. Wykonanie budżetu za I półrocze 2014 roku.

2. Podsumowanie roku szkolnego 2013/2014.

3. Współpraca Gminy Gaszowice z Powiatem Rybnickim, okolicznymi

    Gminami oraz miastami partnerskimi.

4. Funkcjonowanie Straży Miejskiej w Gminie.
5. Bieżące podejmowanie uchwał i rozpatrywanie spraw.WRZESIEŃ 

Wójt, Skarbnik 
Dyrektorzy placówek oświatowych
Sekretarz Gminy

Wójt 


10. 

1. Analiza proponowanych stawek podatkowych na 2015 rok.

2. Informacja z przebiegu remontów i inwestycji na terenie gminy

    w 2014 roku. 

3. Informacja o stanie zadłużenia Gminy.

4. Bieżące podejmowanie uchwał i rozpatrywanie spraw.


PAŹDZIERNIK 

Skarbnik, Wójt 
Wójt, Kierownik Referatu Gospodarki Publicznej,
 Inwestycji, Zamówień Publicznych

Skarbnik, Wójt 

 

11. 

1. Omówienie założeń do projektu budżetu na 2015 rok.

2. Podsumowanie działalności Rady.
3. Bieżące podejmowanie uchwał i rozpatrywanie spraw.


LISTOPAD 

Wójt


  

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Gaszowice

Logowanie