Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Wyszukiwarka dokumentów

19 lutego 2013 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Plan pracy Rady Gminy Gaszowice na rok 2013


 
Planu pracy Rady Gminy Gaszowice na rok 2013


Lp. 

Temat 

Termin 
realizacji 

Odpowiedzialny za przygotowanie 
materiałów 
1. 

1. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych za rok 2012, kierunki działań na rok 2013; 
2. Plany inwestycyjne na 2013 rok; 
3. Problematyka wdrażania nowych przepisów z zakresu gospodarowania 
odpadami, postępy legislacyjne, przygotowania na terenie gminy; 
4. Plan imprez w gminie Gaszowice w roku 2013; 
5. Bieżące podejmowanie uchwał i rozpatrywanie spraw. 

STYCZEŃ 

Przewodniczący GKRPA 

Wójt 
Wójt, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska 
i Rozwoju Gminy 
Sekretarz Gminy 

2. 

1. Sprawozdanie z wykonania inwestycji i remontów gminnych w roku 2012; 
2. Nowelizacja Statutu Gminy Gaszowice 
3. Podsumowanie wykorzystanych środków finansowych udzielonych w formiedotacji dla organizacji pozarządowych działających na terenie gminyGaszowice za rok 2012. Informacja o przeprowadzonych konkursachna zadania realizowane przez organizacje pozarządowe na terenie gminyGaszowice w roku 2013;         
4. Bieżące podejmowanie uchwał i rozpatrywanie spraw. 
LUTY 

Wójt, Kierownik Referatu Gospodarki Publicznej 
i Inwestycji 
Wójt, Sekretarz Gminy 
Wójt 
3. 

1. Sprawozdanie z działalności jednostek organizacyjnych Gminy (ZOK, OKiS,OK. „Zameczek”, OPS, Gminna Biblioteka Publiczna) za rok 2012; 
2. Informacja dotycząca zgłaszanych wniosków mieszkańców gminy po 
spotkaniach sołeckich; 
3. Informacja na temat działalności organizacji pozarządowych na terenie gminy; 
4. Bieżące podejmowanie uchwał i rozpatrywanie spraw. MARZEC 

Wójt, Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy 

Wójt 

Wójt, członkowie organizacji pozarządowych z terenu gminy 


4. 

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok; 
2. Informacja o stanie dróg po sezonie zimowym oraz bezpieczeństwie na 
drogach; 
3. Analiza problemów związanych z porządkiem publicznym i ochroną 
przeciwpożarową na terenie gminy; 
4. Bieżące podejmowanie uchwał i rozpatrywanie spraw. 


KWIECIEŃ 

Wójt, Skarbnik 
Wójt, Kierownik Ref. Gospodarki Publicznej i Inwestycji, Komendant Komisariatu Policji, radni; 

Komendant Komisariatu Policji, Komendant OSP, Komendant Straży Miejskiej 5. 

1. Absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2012; 
2. Informacja o stanie zdrowia mieszkańców gminy, funkcjonowaniu ośrodkówzdrowia na terenie gminy; 
3. Informacja na temat planowanego wypoczynku letniego dzieci i młodzieżyz terenu gminy; 
4. Bieżące podejmowanie uchwał i rozpatrywanie spraw. MAJ 

Wójt, Skarbnik 
Dyrektorzy placówek (ośrodków) oraz pielęgniarki szkolne 

Wójt, Kierownik GZOSiP 

6. 

1. Omówienie organizacji Dożynek 2013; 
2. Problematyka wdrożenia nowych przepisów z zakresu gospodarowania 
odpadami, stan przygotowania na terenie gminy. 
3. Działalność świetlic profilaktyczno-integracyjnych w gminie; 

4. Informacja dotycząca funkcjonowania boiska „Orlik 2012” oraz innychobiektów sportowych na terenie gminy; 
5. Informacja o projektach organizacyjnych szkół na rok 2013/2014; 
6. Bieżące podejmowanie uchwał i rozpatrywanie spraw. 

CZERWIEC 

Sekretarz Gminy 
Wójt, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy 

Wójt, Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
Wójt, Kierownik GZOSiP 

Wójt, Kierownik GZOSiP 


7. 


Przerwa wakacyjna 


LIPIEC 

 8. 

1. Informacja o stanie bezrobocia w gminie; 
2. Informacja na temat podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy; 
3. Bieżące podejmowanie uchwał i rozpatrywanie spraw. SIERPIEŃ 

Wójt, Kierownik OPS 
Wójt, Sekretarz Gminy, przedstawiciele pracodawców 9. 

1. Wykonanie budżetu za I półrocze 2013 roku; 
2. Informacja o rozpoczętym roku szkolnym 2013/2014, stanie technicznymplacówek oświatowych oraz informacja o przebiegu roku szkolnegoi przedszkolnego 2012/2013; 
3. Współpraca Gminy Gaszowice z Powiatem Rybnickim, okolicznymi 
Gminami oraz miastami partnerskimi; 
4. Bieżące podejmowanie uchwał i rozpatrywanie spraw. WRZESIEŃ 

Wójt, Skarbnik 
Dyrektorzy placówek oświatowych, Kierownik GZOSiP 


Wójt 


10. 

1. Budżet jednostek organizacyjnych gminy – wykonanie; 
2. Analiza proponowanych stawek podatkowych na 2014 rok; 
3. Informacja o pozyskanych środkach zewnętrznych w 2013 roku; 
4. Bieżące podejmowanie uchwał i rozpatrywanie spraw. PAŹDZIERNIK 

Kierownicy jednostek 
Skarbnik, Wójt 
Wójt, 
11. 

1. Informacja dotycząca realizacji ustawy z zakresu gospodarowania odpadamipo pierwszych miesiącach funkcjonowania; 
2. Informacja z przebiegu remontów i inwestycji na terenie gminy w 2013 roku; 
3. Omówienie projektu budżetu na 2014 rok; 
4. Bieżące podejmowanie uchwał i rozpatrywanie spraw. LISTOPAD 

Wójt, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy 

Wójt, Kierownik Ref. Gospodarki Publicznej i Inwestycji 

Skarbnik, Wójt 
12. 

1. Uchwalenie budżetu na 2014 rok; 
2. Zatwierdzenie programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2014 rok; 
3. Plan pracy Rady Gminy oraz plany pracy komisji stałych na rok 2014; 
4. Sprawozdanie z prac Rady Gminy w roku 2013; 
5. Bieżące podejmowanie uchwał i rozpatrywanie spraw. 
GRUDZIEŃ 

Skarbnik, Wójt 
Przewodniczący GKRPA 

Przewodniczący Rady, Wiceprzewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji 
Przewodniczący Rady, Wiceprzewodniczący Rady, 


Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Gaszowice

Logowanie