Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Wyszukiwarka dokumentów

19 lutego 2013 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych, Zdrowia i Młodzieży na rok 2013


 
PLAN PRACY KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, SPRAW SOCJALNYCH, ZDROWIA I MŁODZIEŻY NA 2013 ROK

L.P. 

MIESIĄC 

TEMATYKA 

UWAGI 

STYCZEŃ 

1.Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2012. 
2.Materiały na sesję i sprawy bieżące. 

Wójt, Przewodniczący GKRPA 

LUTY 

1.Działalność merytoryczna instytucji kultury na terenie gminy Gaszowice za rok 2012 – plany na rok bieżący. 
2.Materiały na sesję i sprawy bieżące. 

Wójt, Dyrektorzy jednostek MARZEC 

1.Funkcjonowanie organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Gaszowice – podsumowanie działalności za rok 2012. 
2.Analiza funkcjonowania oświaty w gminie 
a) informacja z działalności merytorycznej Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli, 
b) ocena realizacji zorganizowanego wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży 
3. Materiały na sesję i sprawy bieżące. 

Wójt 


Wójt, Kierownik GZOSiP 


KWIECIEŃ 

1. Analiza problemów związanych z porządkiem publicznym na terenie gminy. 
2. Ochrona przeciwpożarowa na terenie gminy z uwzględnieniem działalności młodzieżowych drużyn pożarniczych 
3. Materiały na sesję i sprawy bieżące. 

Komendant Komisariatu Policji, 
Komendant OSP 

MAJ 

1.Sprawozdania pielęgniarek szkolnych na temat stanu zdrowia dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2012/2013. 
2. Absolutorium dla Wójta. 
3. Materiały na sesję i sprawy bieżące. 

Dyrektorzy szkół - pielęgniarki szkolne 


CZERWIEC 

1.Objazd placówek kulturalnych i sportowych 
– baza i podsumowanie działalności za pierwsze półrocze 2013 roku 
2. Materiały na sesję i sprawy bieżące. 

Prezesi klubów sportowych i dyrektorzy ośrodków kultury 

LIPIEC 

1. Podsumowanie przebiegu roku szkolnego 2012/2013. 

Wójt, Kierownik GZOSiP, Dyrektorzy placówek oświatowych 

SIERPIEŃ 

1.Ocena stanu przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2012/2013. 
a) objazd placówek oświatowych 
2. Materiały na sesję i sprawy bieżące. 

Wójt, Kierownik GZOSiP 
Kierownik Referatu Gospodarki Publicznej i Inwestycji oraz Dyrektorzy szkół i przedszkoli 

WRZESIEŃ 

1. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży – ZHP, zespoły muzyczne, świetlica profilaktyczno-integracyjna, ośrodki kultury, OSP – drużyny pożarnicze 
2. Ocena zorganizowanego wypoczynku letniego na trenie gminy 
3.Materiały na sesję i sprawy bieżące. 

Kierownik GZOSiP, 

10 

PAŹDZIERNIK 

1.Patologia dzieci i młodzieży – omówienie sposobów pomocy. 
2.Wykroczenia dzieci i młodzieży przeciwko prawu na terenie Gminy. 


3.Analiza stawek podatkowych na rok 2014. 

4.Materiały na sesję i sprawy bieżące 

Pedagodzy, 
Kierownik OPS, 
Przewodniczący GKRPA 
Komendant Komisariatu Policji w Gaszowicach 
Skarbnik Gminy, Wójt Gminy 

11 

LISTOPAD 

1.Omówienie założeń do projektu budżetu gminy na 2014 rok. 
2.Przygotowanie projektu planu pracy Komisji na rok 2014 
3.Materiały na sesję i sprawy bieżące. 

Skarbnik Gminy, Wójt Gminy 

12 

GRUDZIEŃ 

1.Omówienie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gaszowice na rok 2014. 
2.Podsumowanie rocznej pracy Komisji za rok 2013. 

3.Materiały na sesję i sprawy bieżące. 

Przewodniczący GKRPA 


Przewodniczący Komisji 


Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Gaszowice

Logowanie