Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Wyszukiwarka dokumentów

4 sierpnia 2016 12:48 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej składającej się z działki nr 1799/358 położonej w miejscowości Gaszowice przy ul. Wiejskiej (boczna) obręb Gaszowice k.m.2, rejestr ewidencji gruntów 1020

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

Wójt Gminy Gaszowice

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej składającej się z działki nr 1799/358 położonej w miejscowości Gaszowice przy ul. Wiejskiej (boczna) obręb Gaszowice k.m.2, rejestr ewidencji gruntów 1020, a zapisanej w księdze wieczystej KW GL1Y/00113636/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rybniku Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza netto nieruchomości wynosi:

- działka nr 1799/358 o pow. 0,0817 ha cena wywoławcza 57.500,00 zł wadium 5.000,00 zł

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Gaszowice w/w nieruchomość położona jest w terenie zabudowy jednorodzinnej i usługowej o symbolu planu D-MN/U. Działka położona jest przy ul. Wiejskiej (boczna). Dojazd do nieruchomości utwardzoną drogą gminną W sąsiedztwie działki występuje rozproszona zabudowa mieszkaniowa. Kształt działki w rzucie poziomym prostokątny, ukształtowanie pionowe terenu lekko nachylone o łagodnym skłonie i południowo-zachodniej wystawie. Przydatność do zabudowy dobra. Położenie średnie, dojazd dobry. W bezpośrednim sąsiedztwie działki znajdują się podstawowe media infrastruktury technicznej tj. sieć elektryczna i teletechniczna, wodociągowa, kanalizacyjna. Teren nie jest ogrodzony i jest wolny od zadrzewień, oraz aktualnie nie jest użytkowany. Wymieniona nieruchomość wymaga uzyskania od nabywcy decyzji na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej. Niniejsza nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń ani zobowiązań. Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług stawką w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 9 września 2016 r. o godz. 10,00 w Urzędzie Gminy Gaszowice /pok. nr 21/. Osoby zainteresowane kupnem winny dokonać wpłaty wadium w formie gotówkowej do dnia 5 września 2016 r. na konto Urzędu Gminy Gaszowice Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju 02 8470 0001 2040 0051 5025 0003. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpłaty wadium na rachunek Urzędu Gminy Gaszowice. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Wójta Gminy Gaszowice, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Uczestnicy przetargu obowiązani są przedstawić komisji przetargowej:

- dokument stwierdzający tożsamość, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna,

- aktualny odpis z właściwego rejestru spółki i akt założycielski, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba prawna. Spółki prawa handlowego winny dodatkowo przedłożyć aktualną listę wspólników.

Pełnomocnicy przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo.

Oględzin nieruchomości w obecności pracownika Referatu Gospodarki Gruntami i Spraw Rolnych można dokonać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Gaszowice ul. Rydułtowska 2 pok. nr 04 lub telefonicznie tel. (0-32) 432-71-51. Wójt Gminy Gaszowice może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Gaszowice

Logowanie