Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Wyszukiwarka dokumentów

23 lipca 2015 14:00 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Obwieszczenie Wójta Gminy Gaszowice z dnia 22 lipca 2015

BWIESZCZENIE
Wójta Gminy Gaszowice
z dnia 22 lipca 2015

w sprawie informacji o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego oraz przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015


Na podstawie art. 6 ust. 5, w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz.318), w związku z uchwałą Nr OG-BR.0007.8.48.2014 Rady Gminy Gaszowice z dnia 18 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr OG-BR.0007.10.62.2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Gaszowice na stałe obwody głosowania (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2014 r. poz. 4745)

Wójt Gminy Gaszowice podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji ds referendum, lokalach obwodowych komisji ds referendum dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego oraz przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym w dniu 6 września 2015.

Nr obwodu Granica obwodu Siedziba obwodowej komisji do spraw referendum
1
Sołectwo Gaszowice: ul. Graniczna, Jerozolimska, Podleśna, Rybnicka, Rydułtowska, Zielona, Kolejowa, Stawowa, Wiejska od nr 1-29, parzyste od nr 32-68 Ośrodek Kultury i Sportu ul. Rydułtowska 7 Gaszowice
Lokal dostosowany dla osób niepełnosprawnych
Lokal właściwy do głosowania korespondencyjnego
2
Sołectwo Gaszowice: ul. Dołki, Klasztorna, Leśna, Rudzka, Sumińska, Łąkowa, Pogwizdowska, Wiejska nieparzyste od nr 31 do końca i od nr 70 do końca Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki
ul. Rydułtowska 8 Gaszowice
3
Sołectwo Piece Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej
ul. Rydułtowska 9 Piece
Lokal dostosowany dla osób niepełnosprawnych
Lokal właściwy do głosowania korespondencyjnego
4
Sołectwo Szczerbice: ul. Biernackiego, Cmentarna, Ks. Alberta Büchlera, Nowa, Piaskowa, Rybnicka, Stara, Jerozolimska, Leśna, Sumińska Zespół Szkolno-Przedszkolny
ul. Szkolna 6 Szczerbice
Lokal dostosowany dla osób niepełnosprawnych
Lokal właściwy do głosowania korespondencyjnego
5
Sołectwo Szczerbice: ul. Graniczna, Krótka, Łączna, Radoszowska, Szkolna, Fabryczna, Górska, Polna Zespół Szkolno-Przedszkolny
ul. Szkolna 6 Szczerbice
Lokal dostosowany dla osób niepełnosprawnych
Lokal właściwy do głosowania korespondencyjnego
6
Sołectwo Czernica Szkoła Podstawowa
im. Henryka Mikołaja Góreckiego ul. Wolności 41 Czernica
Lokal dostosowany dla osób niepełnosprawnych
Lokal właściwy do głosowania korespondencyjnego
7
Sołectwo Łuków Śląski Szkoła Podstawowa
im. Henryka Mikołaja Góreckiego ul. Wolności 41 Czernica
Lokal dostosowany dla osób niepełnosprawnych
Lokal właściwy do głosowania korespondencyjnego

INFORMCJE:
Głosowanie korespondencyjne. Wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca zgłasza wójtowi do 15 dnia przed dniem referendum, to jest do dnia 22 sierpnia 2015 r. W zgłoszeniu wyborca może zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL uprawnionego do udziału w referendum, oświadczenie o wpisaniu uprawnionego do udziału w referendum do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie referendum ogólnokrajowego, którego dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet referendalny, albo deklarację osobistego odbioru pakietu referendalnego. Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych zakładów i aresztów, domach studenckich lub zespołach domów studenckich, a także w przypadku udzielenia przez osobę niepełnosprawną, uprawnioną do udziału w referendum, pełnomocnictwa do głosowania.

Głosowanie przez pełnomocnika. Osoba niepełnosprawna, uprawniona do udziału w referendum, o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może udzielić pełnomocnictwa do głosowania– w jej imieniu. Osoba uprawniona do udziału w referendum, która najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może udzielić pełnomocnictwa do głosowania– w jej imieniu. Do dnia 28 sierpnia 2015 r. składane są wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

Wzory wniosków o sporządzenie aktów pełnomocnictw do głosowania i zgód na przyjęcie pełnomocnictw do głosowania w referendum ogólnokrajowym, wyznaczonym na dzień 6 września 2015 r., udostępniane są w Urzędzie Gminy Gaszowice. Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych zakładów i aresztów, domach studenckich lub zespołach domów studenckich, a także w przypadku zgłoszenia przez osobę uprawnioną do udziału w referendum zamiaru głosowania korespondencyjnego.

Lokale wyborcze. Lokale wyborcze otwarte będą, dla przeprowadzenia głosowania, bez przerwy, w dniu 6 września 2015 r. od godziny 6:00 do 22:00.


Wójt Gminy Gaszowice

Paweł Bugdol

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Gaszowice

Logowanie